Misja i cele

Główną misją DAFA jest nieustanne tworzenie przejrzystych i efektywnych reguł, zabezpieczających i optymalizujących interesy wszystkich uczestników procesu realizacyjnego, w tym szczególnie wykonawców.

Misja Stowarzyszenia realizowana jest poprzez następujące cele:

1.UJEDNOLICENIE I POPRAWA JAKOŚCI STANDARDÓW WYKONAWCZYCH, TZN. WYKORZYSTYWANIA PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGUŁAMI I NORMAMI TECHNIKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI BHP ORAZ KSZTAŁTOWANIE I INICJOWANIE DZIAŁAŃ WPŁYWAJĄCYCH NA ROZWÓJ BRANŻY.

Realizacja tego celu pozwoli wyrównać poziom składanych ofert, zmniejszając obecne dysproporcje wynikające z różnicy w stosowanych standardach wykonawczych i materiałowych konkurujących firm. Wierzymy, że propagując pozytywne wzory, staną się one z czasem standardem na rynku. Dlatego DAFA koncentruje swoje działania na opracowywaniu wytycznych do projektowania, wykonania, montażu i eksploatacji dachów płaskich i fasad, których dotychczasowy brak na rynku miał negatywnie przełożenie na funkcjonowanie firm wykonawczych. W ramach realizacji tego celu dążymy do precyzyjnego określenia minimalnego standardu funkcjonowania wykonawstwa oraz stosowania materiałów, które powinny być wykorzystane w procesie budowlanym. Bardzo dobrze obszary te są opisane w wytycznych światowej organizacji IFD (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dekarzy -International Federation for the Roofing Trade), niemieckim stowarzyszeniu IFBS (Zrzeszenie dla Wspierania Systemów Lekkich Obudów ze Stali -Industrieverband für Bausysteme im Metallleieichtbau) oraz FLL (Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.), których członkiem jest DAFA. Opracowując własne wytyczne oraz posiłkując się dorobkiem międzynarodowych organizacji, Stowarzyszenie wydaje publikacje techniczne kompleksowo opisujące obszary działań do tej pory nieuregulowane.
W Stowarzyszeniu pracują już rzeczoznawcy DAFA, oferujący profesjonalne doradztwo dla członków Stowarzyszenia oraz wszystkich podmiotów zewnętrznych potrzebujących opinii z zakresu dachów płaskich i fasad wykonanych w lekkiej konstrukcji stalowej. Prace w omawianym zakresie realizowane są przez powołane grupy merytoryczne (GM):

 • GM Dach Płaski,
 • GM Obudowa,
 • GM Technika mocowań,
 • GM Przeciwpożarowa,
 • GM Akustyka,
 • GM ds. BHP,
 • GM Dachy Zielone,
 • GM Płyty Warstwowe.

2. UJEDNOLICENIE WARUNKÓW HANDLOWYCH, POZWALAJĄCYCH NA STWORZENIE PARTNERSKICH RELACJI POMIĘDZY UCZESTNIKAMI PROCESÓW REALIZACYJNYCH.

Dążąc do zmniejszenia ryzyka działalności i zabezpieczenia podwykonawcy przed możliwością utraty kaucji gwarancyjnej od generalnego wykonawcy, przygotowaliśmy szereg postulatów, takich jak:

 • skrócenie okresu zatrzymania kaucji gwarancyjnych i zmniejszenia ich współczynnika;
 • zoptymalizowanie umów w odniesieniu do takich kategorii, jak: ryczałt, maksymalne kary umowne, realność terminów realizacyjnych;
 • określenie maksymalnej gwarancji na niektóre materiały i usługi, jak również uzależnienie wysokości udzielanych gwarancji od gwarancji otrzymanych od dostawców i producentów;
 • opracowanie wspólnej formuły prawnej, gwarantującej bezpieczne zatrzymywanie lub zwrot kaucji gwarancyjnej.

Realizacja powyższych celów pozwoli na umacnianie relacji partnerskich poprzez zwiększenie płynności finansowej, zarówno w odniesieniu do firm wykonawczych, jak również pozostających w ścisłej z nimi zależności dostawców i producentów.

3. INTEGRACJA ŚRODOWISKA DZIAŁAJĄCEGO W TEMACIE DACHÓW PŁASKICH I FASAD.

Nigdy wcześniej podmioty do tej pory konkurencyjne nie pracowały w tak przyjaznym dialogu jak obecnie. Okazuje się, że choć różni nas wiele szczegółów, to platforma działania, cele i problemy są całkowicie zbieżne. Pracując razem osiągniemy więcej dla wszystkich. Dotyczy to nie tylko członków Stowarzyszenia, ale również innych podmiotów powiązanych z naszą działalnością, na inwestorze końcowym kończąc. Jesteśmy gwarantem jakości pracy, jakości stosowanych materiałów, przestrzegania wymogów PPOŻ oraz norm BHP w miejscu pracy.

Priorytety działań i harmonogram realizacji wytyczonych celów DAFA są okresowo weryfikowane, uwzględniając opinie nowych członków oraz zgłaszane koncepcje.


cofnij  |  do góry  |  drukuj